ฟาร์มเกษตร (ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยาฯ)
หน้าแรก | ตามสินค้า | สั่งซื้อ | เกี่ยวกับเรา
FB | iLab | อยากเป็นตัวแทนจำหน่าย | Eng Site
[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ กิมไล้ บุญเสถียร, Saturday 24 October 2020 11:39:54, เลขจัดส่ง SMAM000213708
คุณ ฉลอง เมืองช้าง, Saturday 24 October 2020 08:28:59, เลขจัดส่ง SMAM000213704
นาง ทองสุข เพ็ชรเพ็ง, Friday 23 October 2020 15:19:56, เลขจัดส่ง SMAM000213706
คุณ คุณ สุมล ขวัญทอง, Friday 23 October 2020 15:19:00, เลขจัดส่ง SMAM000213707
คุณ อรวิภา แก้วยิ่ง, Friday 23 October 2020 12:58:46, เลขจัดส่ง SMAM000213710
คุณ วัน เนียมมณี, Friday 23 October 2020 11:29:32, เลขจัดส่ง SMAM000213705
คุณ คำหล้า ทับสุข, Friday 23 October 2020 09:29:09, เลขจัดส่ง SMAM000213709
คุณ วิลัย เนตรัตน์, Thursday 22 October 2020 20:06:02, เลขจัดส่ง SMAM000213703
คุณ บุญส่ง รักกมล, Thursday 22 October 2020 15:39:01, เลขจัดส่ง SMAM000213581
คุณ พัฒนา สังขศิลากาญจน์, Thursday 22 October 2020 12:23:29, เลขจัดส่ง SMAM000213549
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
มันเส้น & มันหัว   (ความหมายของมันสัมประหลัง) ต่างกันอย่างไรครับ
Update: 2553/06/09 21:14:57 - Views: 595 | Ans: 2
  ความหมายของมันสัมประหลัง ระห่ว่าง มันเส้น & มันหัว   ต่างกันอย่างไรครับ 
  
  อย่ากรู้เรื่องมันครับ    (เกษตรกรใหม่ครับ)
เกษตรนำร่องแผนลดทำนาปรัง แหล่งปลูกข้าวภาคกลาง-อีสาน กรมชลฯชี้ต้นฤดูฝนน้ำยังน่าห่วง 
Update: 2553/06/09 21:08:23 - Views: 1072 | Ans: 2
นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ในช่วงต้นฤดูฝน ยังมีเป็นปริมาณที่น้อย สืบเนื่องมาจากฤดูฝนปีก่อนเกิดฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ใช้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่เกษตรกรเพิ่มจำนวนรอบการปลูกพืชมากขึ้น กรมชลประทานจึงต้องระบายน้ำเพิ่ม ทำให้มีการใช้น้ำเกินต้นทุนเกินแผนที่วางไว้

นอกจากนี้ยังประสบปัญหาการระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากมีการปลูกพืชซ้ำบนพื้นที่เดียวกันนานเกินไป ปัญหาเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ในการปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก เกษตรกรจึงจำเป็นต้องทำลายนาข้าวทิ้งและปลูกใหม่ ทำให้การปลูกข้าวรอบใหม่ล่าช้าเกินฤดูกาล จนเกิดข้าวค้างทุ่งที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการปลูก ข้าวใหม่ เนื่องจากหากเกษตรกรยังใช้รูปแบบการปลูกเหมือนเดิม คือ การปลูกข้าวทั้งนาปี-นาปรังบนพื้นที่ซ้ำๆ 3-4 ครั้งต่อปี ไม่มีการพักดิน ทำให้การป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาศัตรูพืช ปัญหาน้ำ หรือปัญหาการดูแลรักษาต่างๆ เป็นไปได้ยาก

ทั้งนี้นโยบายดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ โดยมีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร องค์กรส่วนท้องถิ่น และกรมชลประทาน ซึ่งได้ข้อสรุปออกมาเป็นรูปแบบการปลูกข้าว 3 กรณี คือ

1.ปลูกข้าวนาปี-พืชหลังนา-ข้าวนาปรัง โดยเกษตรกรปลูกข้าวนาปีได้เต็มพื้นที่ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จให้ปลูกพืชหลังนาที่ใช้น้ำน้อยได้เต็มพื้นที่เช่นกัน เมื่อเก็บผลผลิตแล้วปริมาณน้ำที่เหลือใช้สำหรับปลูกข้าวนาปรัง 2.ปลูกข้าวนาปี-เว้นปลูก-ข้าวนาปรัง โดยปลูกข้าวนาปีได้เต็มพื้นที่ แล้วเว้นการปลูกพืชทุกชนิด 2 เดือน จากนั้นจึงปลูกข้าวนาปรังตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ 3.ปลูกข้าวนาปี-พืชหลังนา-พืชไร่ โดยปลูกข้าวนาปีได้เต็มพื้นที่ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ ให้ปลูกพืชหลังนาที่ใช้น้ำน้อย และพืชไร่ ตามลำดับ

นายชลิต กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวมีการประชุมชี้แจงให้เกษตรกรรับทราบแล้ว และเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วย เบื้องต้นจะมีการนำร่องในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาค อีสาน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวแหล่งใหญ่ที่ประสบปัญหามากที่สุด 

http://www.naewna.com/news.asp?ID=211917
ต่างชาติเมิน เปิดศูนย์วิจัยในไทย ชี้รัฐไม่หนุนลงทุนศึกษา-สลดอีก 168ปี ถึงตามเกาหลีทัน
Update: 2563/06/25 16:26:13 - Views: 770 | Ans: 1
นางกาญจนา ปานข่อยงาม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุนแก่ รศ.ดร.ชัยยุทธ์ สัตยาประเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของบริษัทข้ามชาติในการเปิดศูนย์วิจัยในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในเรื่องของการจ้างงาน เกิดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรไทย

ผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง จึงทำให้ไม่เป็นที่จูงใจของบริษัทข้ามชาติที่จะเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยและ พัฒนาในประเทศไทย และไทยยังต้องพึ่งพาแรงงานที่มีทักษะและเทคโนโลยีจากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งและพื้นที่ใช้ประโยชน์ของประเทศไทย มีความได้เปรียบสูงกว่าประเทศอื่นๆ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีความน่าลงทุนในระดับสูง ขณะที่ปัจจัยด้านความมั่นคงทางการเมืองและการเงินของไทย ยังถือว่า มีปัญหา สำหรับปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการลงทุนด้านการศึกษานั้น ไทยมีการลงทุนต่ำมาก ทำให้ไม่มีความน่าลงทุน

นอกจาก นี้ ผู้วิจัยได้นำจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศและจำนวนสิทธิ บัตรที่ได้รับการรับรองของประเทศนั้นๆ มาเป็นเครื่องพิจารณาชี้วัด เพื่อให้เห็นศักยภาพว่าประเทศนั้นๆ เหมาะสมที่จะจัดตั้งศูนย์และพัฒนาหรือไม่ พบว่าประเทศไทยอยู่ในระดับไม่น่าสนใจ ส่วนเรื่องสิทธิบัตรประเทศไทยเทียบกับประเทศเกาหลีใต้พบว่า ไทยล้าหลังเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงกับต้องใช้เวลาประมาณ 163 ปี เพื่อจะพัฒนาให้เท่าเกาหลีใต้

อย่างไร ก็ตาม งานวิจัยนี้ยังได้สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทข้ามชาติที่จะมาลงทุนจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทยด้วย และพบว่าเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนของแต่ละประเทศ ทั้งความพร้อมของบุคลากร คุณภาพ ค่าจ้างราคาต่ำ ความเสี่ยงด้านการเมืองและการเงินตลอดจนผลตอบแทนที่ได้จากแรงจูงใจที่ประเทศ นั้นๆ แต่กระนั้นก็ตาม การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทข้ามชาติ เป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลัก ที่จะแก้ปัญหาความอ่อนแอด้านพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับการลงทุนด้านโครงสร้างและการศึกษาของประเทศเป็นหลัก

http://www.naewna.com/news.asp?ID=211489
533 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 53 หน้า, หน้าที่ 54 มี 3 รายการ
|-Page 54 of 54-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
ปาล์มโดนอีกแล้ว
Update: ././. .:.:. - Views: 2375 | Ans: 0
เมล็ดผักสลัดถุงละ 20 บาท เท่านั้น 
Update: 2554/08/22 12:39:09 - Views: 3316 | Ans: 0
Fujinon xf 35mm f1.4 และ xf 35mm f2.0 เลนส์สามัญประจำชาว Fuji ที่น่าจะมีไว้สักตัว
Update: 2562/08/12 22:52:38 - Views: 493 | Ans: 0
Fujinon xf 35mm f1.4 และ xf 35mm f2.0 เลนส์สามัญประจำชาว Fuji ที่น่าจะมีไว้สักตัว
เส้นทางไปร้านบิกเค แทรค์เตอร์ ฉะเชิงเทรา
Update: 2558/04/13 22:06:16 - Views: 8673 | Ans: 1
คนซื้อยางควรอ่าน
Update: 2554/05/03 21:50:42 - Views: 6549 | Ans: 1
คนซื้อยางควรอ่าน
หนอนกระทู้หอม หอมเลื้อย โรคหอมรากเน่า หอมใบจุด ใบด่าง เพลี้ยหอม ดูยาให้ถูกกับโรค แก้ได้..
Update: 2563/02/17 11:25:43 - Views: 164 | Ans: 0
หนอนกระทู้หอม หอมเลื้อย โรคหอมรากเน่า หอมใบจุด ใบด่าง เพลี้ยหอม ดูยาให้ถูกกับโรค แก้ได้..
มหาสารคาม ฝนตกต่อเนื่องนานหลายวัน ส่งผลให้เกษตรกรในมหาสารคามเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่กำลังจะเสียหายจากการจมน้ำ
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 4558 | Ans: 1
มหาสารคาม ฝนตกต่อเนื่องนานหลายวัน ส่งผลให้เกษตรกรในมหาสารคามเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่กำลังจะเสียหายจากการจมน้ำ
ข้าวโพดนครสวรรค์3 พันธุ์ใหม่ผลผลิตสูงทนโรค 
Update: ././. .:.:. - Views: 1101 | Ans: 0
🔥เจอหนอนใช้ ไอกี้ เจอเพลี้ยตัวดีใช้ มาคา พบโรคราใช้ ไอเอส ปลอดสารพิษจ้า..
Update: 2563/01/22 12:30:45 - Views: 177 | Ans: 0
แตงกวา การปลูกแตงกวา การป้องกันกำจัด เพลี้ย แมลง และการรักษาโรคแตงกวา
Update: 2563/06/11 15:28:04 - Views: 131 | Ans: 3
แตงกวา การปลูกแตงกวา การป้องกันกำจัด เพลี้ย แมลง และการรักษาโรคแตงกวา
© FarmKaset.ORG