ฟาร์มเกษตร (ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยาฯ)
หน้าแรก | ตามสินค้า | สั่งซื้อ | เกี่ยวกับเรา
FB | iLab | อยากเป็นตัวแทนจำหน่าย | Eng Site
[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ กิมไล้ บุญเสถียร, Saturday 24 October 2020 11:39:54, เลขจัดส่ง SMAM000213708
คุณ ฉลอง เมืองช้าง, Saturday 24 October 2020 08:28:59, เลขจัดส่ง SMAM000213704
นาง ทองสุข เพ็ชรเพ็ง, Friday 23 October 2020 15:19:56, เลขจัดส่ง SMAM000213706
คุณ คุณ สุมล ขวัญทอง, Friday 23 October 2020 15:19:00, เลขจัดส่ง SMAM000213707
คุณ อรวิภา แก้วยิ่ง, Friday 23 October 2020 12:58:46, เลขจัดส่ง SMAM000213710
คุณ วัน เนียมมณี, Friday 23 October 2020 11:29:32, เลขจัดส่ง SMAM000213705
คุณ คำหล้า ทับสุข, Friday 23 October 2020 09:29:09, เลขจัดส่ง SMAM000213709
คุณ วิลัย เนตรัตน์, Thursday 22 October 2020 20:06:02, เลขจัดส่ง SMAM000213703
คุณ บุญส่ง รักกมล, Thursday 22 October 2020 15:39:01, เลขจัดส่ง SMAM000213581
คุณ พัฒนา สังขศิลากาญจน์, Thursday 22 October 2020 12:23:29, เลขจัดส่ง SMAM000213549
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์พุ่ง จากกระแสนิยมสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
125.24.83.137: 2553/02/20 10:47:38
ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นไปเป็น ผู้นำในการผลิตและการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ในภูมิภาคนี้ได้ ถ้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันขจัดปัญหาที่เป็น อุปสรรคในการขยายตัวของปุ๋ยอินทรีย์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :   แนวโน้มความต้องการปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เติบโต อย่างรวดเร็วตามการเติบโตของความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ท่ามกลาง กระแสการหันมาบริโภคสินค้าเกษตรที่มีการผลิตอิงธรรมชาติ หรือสินค้าอาหารที่ปลอดจากสารเคมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน สำหรับในประเทศไทยความต้องการปุ๋ยอินทรีย์ยังมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ ส่งผลให้ในปัจจุบันไทยต้องมีการนำเข้าปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งน่าจะมีปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพียงพอ

   ดังนั้นแนวนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในระดับ ไร่นา และส่งเสริมภาคเอกชนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิด ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังสามารถช่วยลดปริมาณนำเข้าปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตสินค้าเกษตร และเป็นการส่งเสริมนโยบายการขยายการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยอีกด้วย ในอนาคตไทยน่าจะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นประเทศผู้นำในการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์และ สินค้าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคนี้ได้อีกด้วย 
ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์พุ่ง จากกระแสนิยมสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
อ่าน:1658 | ความคิดเห็น:8 | แสดงความคิดเห็น
ชุดตรวจสอบสภาพดิน หาซื้อได้ที่ไหนครับ
125.24.22.179: 2563/09/08 15:24:30
ชุดตรวจสอบสภาพดิน หาซื้อได้ที่ไหนครับ ราคาประมาณเท่าไหร่
อ่าน:29048 | ความคิดเห็น:3 | แสดงความคิดเห็น
ประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ ประกวดหัวมัน- เกษตรกรดีเด่น
125.24.37.228: 2563/06/27 19:29:57
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เผยว่า เพื่อโชว์ศักยภาพในฐานะที่เป็นผู้นำการผลิตมันสำปะหลังของไทย รวมถึงการเพาะปลูก พัฒนาพันธุ์และการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของโลก กรม การค้าต่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรมประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ หรือ World Tapioca Conference 2009 ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 15-16 มกราคม 52

เพื่อให้การจัดงานประชุมครั้งนี้คึกคัก คณะกรรมการจึงจัดการประกวดขึ้น 2 ประเภท คือ การประกวดมันสำปะหลังหัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และการประกวดเกษตรกรดีเด่น โดยจะพิจารณา คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อของมูลนิธิกองทุนมันสำปะหลังที่ได้คัดเลือกไว้ แล้วเมื่อปี 2549-2550 ตามหลักเกณฑ์ การเพิ่มปริมาณผลผลิตการบริหารจัดการไร่ การบำเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เป็นตัวชี้วัดในการตัดสินเพื่อมอบรางวัลเกษตรกร ที่ชนะเลิศการประกวดประเภทมันสำปะหลังหัวใหญ่ รางวัลที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด หากเกษตรกรสนใจส่งมันสำปะหลังหัวใหญ่และเกษตรกรดีเด่น สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2547-4744 และสายด่วน 1385 ในเวลา


ประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ ประกวดหัวมัน- เกษตรกรดีเด่น
อ่าน:1530 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
สปก.ทุ่มสองพันล้าน พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศ 
125.24.37.228: ././. .:.:.
นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ปี'52 นี้ กระทรวงเกษตรฯ จัดสรรงบ 2,047.94 ล้านบาท เพื่อใช้ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ โดยมีนโยบายมอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เร่งขับเคลื่อนภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ การปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูปเกษตรกร และการปฏิรูปการจัดการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 

ด้านนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการ ส.ป.ก. เผยว่า ได้กำหนดแผนงานวางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน โดยจะเร่งจัดที่ดินทำกินจำนวน 1.5 ล้านไร่ รองรับเกษตรกรกว่า 100,000 รายทั่วประเทศ เร่งปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินรายแปลง (เอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ค) จำนวน 300,000 ฉบับ เร่งจัดที่ดินชุมชน 500 ชุมชน เกษตรกรเป้าหมาย 65,000 ราย พร้อมประสานความร่วมมือกับ 8 มหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ฯรายตำบล จำนวน 250 ตำบล ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 5 ล้านไร่ ทำแผนเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จำนวน 200 ตำบล คิดเป็นพื้นที่ 6,000 ไร่ 

นอกจากนี้ ยังได้เร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร โดยมุ่งที่การใช้ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 800 ตำบล เร่งขยายผลการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบกับเกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยเน้นให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน ทั้งยังช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4,500 บาท/เดือน
 
สปก.ทุ่มสองพันล้าน พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศ 
อ่าน:2508 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ไอออนิค-ฟาร์มเกษตร ร่วมงานประชุมสามัญประจำปี ของสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
125.24.44.113: 2553/02/20 10:47:38
บริษัทไอออนิค จำกัด และฟาร์มเกษตร เข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี ของสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 พฤจิกายน 2551
ไอออนิค-ฟาร์มเกษตร ร่วมงานประชุมสามัญประจำปี ของสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
อ่าน:1547 | ความคิดเห็น:7 | แสดงความคิดเห็น
ข้าวโพดนครสวรรค์3 พันธุ์ใหม่ผลผลิตสูงทนโรค 
125.24.44.113: ././. .:.:.
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสรรค์ ประสบผลสำเร็จในการวิจัย และพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 ซึ่งเป็นข้าวโพดที่นอกจากจะให้ผลผลิตสูงแล้ว ยังทนต่อความแล้ง ทนต่อโรคราน้ำค้าง โรคราสนิม และยังหักฝักเก็บเกี่ยวด้วยมือง่าย รวมทั้งสีของข้าวโพดสวยเป็นที่ต้องการของเกษตรกรและตลาดอีกด้วย 

นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา นักวิชาการเกษตร 8 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กล่าวว่า เป็นผู้วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 ขึ้นมา เป็นการวิจัยต่อยอดจากข้าวโพดลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 2 ที่มีคุณสมบัติทนต่อโรคราน้ำค้าง โรคราสนิม และเก็บเกี่ยวง่ายให้ผลผลิตสูงถึง 1,147 กิโลกรัมต่อไร่ และมีคุณสมบัติทนต่อความแห้งแล้ง เมื่อนำไปทดลองปลูกเกษตรกรจึงมีความต้องการสูง แต่ยังไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พียงพอกับความต้องการ จึงจัดทำโครงการนำร่องกับกลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชนรายย่อย นำไปผลิตเมล็ดพันธุ์ คาดว่าปี 2552 จะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 ประมาณ 350 ตัน. 
อ่าน:1101 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
มหาสารคาม ฝนตกต่อเนื่องนานหลายวัน ส่งผลให้เกษตรกรในมหาสารคามเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่กำลังจะเสียหายจากการจมน้ำ
125.24.58.100: 2553/02/20 10:47:38
มหาสารคาม - ฝนตกต่อเนื่องนานหลายวัน ส่งผลให้เกษตรกรในมหาสารคามเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่กำลังจะเสียหายจากการจมน้ำ ต้องตากข้าวไว้บนคันนา และถนนทางเข้าหมู่บ้าน ด้านโรงสีไม่รับซื้อข้าวอ้างความชื้นสูง
       
       เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ข้าวที่กำลังใกล้เก็บเกี่ยวถูกฝนและลมทำให้ข้าวล้ม และเน่าจากการทับกันของข้าว เกษตรกรต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนำไปตากไว้บนคันนา บางส่วนที่สีแล้วก็นำไปตากไว้บนถนนตามหมู่บ้าน เพื่อลดความชื้น ก่อนนำไปบรรจุกระสอบเก็บไว้เพื่อรอขาย
มหาสารคาม ฝนตกต่อเนื่องนานหลายวัน ส่งผลให้เกษตรกรในมหาสารคามเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่กำลังจะเสียหายจากการจมน้ำ
อ่าน:4558 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
รูปภาพสมาคมชาวไร่อ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กุมภวาปี) สมาคมอิสานเหนือ (หนองหาน) และ มุกดาหาร ไปดูงานที่ อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณ ค่า
125.24.42.28: 2563/06/17 22:50:44
รูปนี้ปริมถ่ายกับสมาคมชาวไร่อ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าง ๆ ปริมที่ใส่เสื้อม้อฮ่อมสีคราม คือนายก สุพรรณ ค่า
รูปภาพสมาคมชาวไร่อ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กุมภวาปี) สมาคมอิสานเหนือ (หนองหาน) และ มุกดาหาร ไปดูงานที่ อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณ ค่า
อ่าน:17601 | ความคิดเห็น:11 | แสดงความคิดเห็น
สมาคมชาวไร่อ้อยสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ดูงานไร่อ้อย ที่มิตรผลสุพรรณบุรี
125.24.53.60: 2554/09/07 21:14:12
รูปนายกสมาคม ฝ่ายไร่ และสมาชิก
สมาคมชาวไร่อ้อยสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ดูงานไร่อ้อย ที่มิตรผลสุพรรณบุรี
อ่าน:13859 | ความคิดเห็น:20 | แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม สมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยภาคอิสาน กุมภวาปี และอีกสามโรงงาน ไปดูงาน ดูพันธุ์อ้อย ของบริษัทน้ำตาลมิตรผล
125.24.42.203: 2553/06/11 13:58:40
ฟาร์มเกษตร ไอออนิค และมิตรผล จัดกิจกรรมเชิญ สมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยภาคอิสาน กุมภวาปี และอีกสามโรงงาน ไปดูงาน ดูพันธุ์อ้อย ของบริษัทน้ำตาลมิตรผล ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรม สมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยภาคอิสาน กุมภวาปี และอีกสามโรงงาน ไปดูงาน ดูพันธุ์อ้อย ของบริษัทน้ำตาลมิตรผล
อ่าน:3068 | ความคิดเห็น:16 | แสดงความคิดเห็น
533 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 53 หน้า, หน้าที่ 54 มี 3 รายการ
|-Page 49 of 54-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
ยากำจัดเพลี้ยอ่อนคะน้า ยากำจัดหนอนในคะน้า ยาป้องกันกำจัด โรคคะน้าเน่าคอดิน โรคราน้ำค้างในคะน้า และปุ๋ยสำหรับเพิ่มผลผลิตคะน้า
Update: 2563/06/19 20:22:23 - Views: 153 | Ans: 0
ยากำจัดเพลี้ยอ่อนคะน้า ยากำจัดหนอนในคะน้า ยาป้องกันกำจัด โรคคะน้าเน่าคอดิน โรคราน้ำค้างในคะน้า และปุ๋ยสำหรับเพิ่มผลผลิตคะน้า
KOBOTA L4508 + ผานดันหน้า KUBOTA
Update: 2554/05/07 20:22:34 - Views: 5658 | Ans: 0
KOBOTA L4508 + ผานดันหน้า KUBOTA
ปวยเล้ง ทานเป็นมีประโยชน์สูงมาก ทานไม่เป็น เป็นได้ทั้งเก้าต์ ทั้งนิ่ว !
Update: 2562/08/16 11:26:28 - Views: 405 | Ans: 0
ปวยเล้ง ทานเป็นมีประโยชน์สูงมาก ทานไม่เป็น เป็นได้ทั้งเก้าต์ ทั้งนิ่ว !
ปุ๋ยน้ำ HY GRO  S สารอาหารบำรุงพืช เร่งการเจริญเิติบโต สร้างความสมบูรณ์
Update: 2555/03/21 11:40:04 - Views: 3441 | Ans: 5
ปุ๋ยน้ำ โปรตีนอะมิโน พืชโตไว ใบเขียวแข็งแรง
Update: 2562/08/06 18:23:07 - Views: 357 | Ans: 0
ปุ๋ยน้ำ โปรตีนอะมิโน พืชโตไว ใบเขียวแข็งแรง
ซีพี นำร่องเกษตรกรปลูกข้าวโพดถูกวิธี
Update: 2558/12/02 16:07:55 - Views: 1178 | Ans: 0
ฟาร์มเกษตรเข้าร่วมให้ความรู้ กับกลุ่มเกษตรกรบ้านอีเก้ง
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 2114 | Ans: 1
ยาอินทรีย์ ยับยั้งโรคสลัด ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ผักสลัดใบจุด ผักสลัดใบไหม้ ยาแก้เพลี้ยสลัด
Update: 2563/06/30 08:05:20 - Views: 165 | Ans: 0
ยาอินทรีย์ ยับยั้งโรคสลัด ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ผักสลัดใบจุด ผักสลัดใบไหม้ ยาแก้เพลี้ยสลัด
เจาะลึกแนวคิดการทำธุรกิจ เอ็มเจมอเตอร์ กับ คุณมานิตย์ จงจิตเวชกุล - ปิยะมาศ บัวแก้ว Piyamas Live
Update: 2563/06/04 17:06:50 - Views: 88 | Ans: 0
เจาะลึกแนวคิดการทำธุรกิจ เอ็มเจมอเตอร์ กับ คุณมานิตย์ จงจิตเวชกุล - ปิยะมาศ บัวแก้ว Piyamas Live
 รถปลูกข้าวดำนาแบบเดินตาม    ISEKI  ราคา : 44,800 บาท
Update: 2557/11/21 20:38:03 - Views: 888 | Ans: 0
 รถปลูกข้าวดำนาแบบเดินตาม    ISEKI  ราคา : 44,800 บาท
© FarmKaset.ORG